Zgłoszenie wierzytelności

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym jest pismem procesowym określonym przez prawo upadłościowe. Od złożenia tego pisma zależy, czy wierzyciel weźmie udział w postępowaniu upadłościowym.

Przepisy ustawowe

Wierzytelności zabezpieczone hipoteką oraz należności ze stosunku pracy są brane pod uwagę z urzędu. Zmiany wprowadziła ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy dotyczą postępowań, w których wnioski upadłościowe były składane od 24 marca 2020 roku. zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym musi być dostarczone na piśmie.

Gdzie zgłosić wierzytelność?

Przede wszystkim został znowelizowany art. 236 ust. 1 Prawa upadłościowego. Z brzmienia przepisu można dowiedzieć się jaki podmiot, w jakim terminie oraz do kogo powinien zgłosić wierzytelność. Zgłoszenie wierzytelności w oznaczonym terminie jest niezbędne w sytuacji, kiedy w postępowaniu upadłościowym chce wziąć udział wierzyciel osobisty upadłego. Wcześniej zgłoszenie wierzytelności było dokonywane do sędziego-komisarza, natomiast teraz został on zastąpiony przez syndyka. W treści zgłoszenia również nastąpiły istotne zmiany. Przede wszystkim wierzyciel powinien podać numer rachunku bankowego.

Postępowanie upadłościowe

Nie jest to jednak obligatoryjne, ponieważ przepisem są związani jedynie wierzyciele, którzy posiadają taki rachunek. Warto zwrócić uwagę na fakt, że ma to pozytywny wpływ na przebieg postępowania upadłościowego. W pozostałym zakresie zgłoszenia wierzytelności nie zostały wprowadzone żadne zmiany. W piśmie osoba zgłaszająca powinna zawrzeć imię, nazwisko lub nazwę firmy, miejsce zamieszkania lub siedzibę, wierzytelność, a także kategorię wierzytelności. Ważne jest również załączenie dowodów, które stwierdzają, że dana wierzytelność faktycznie istnieje. Zgłoszenie wierzytelności powinno być dokonane w dwóch egzemplarzach na piśmie. Należy pamiętać, że wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności, który jest zawarty w załączniku do rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 roku, jest już nieaktualny. Nowy wzór niestety nie został jeszcze wydany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *